Sammanträde: MHN/2019-11-12

Sammanträdesdatum:
2019-11-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§39 Fastställande av föredragningslista
§40 Information
§41 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 2020 MHN/2019:46
§42 Samrådsyttrande, detaljplan för Hagalund 4:10 med flera, MHN/2019-1913 (Ecos) MHN/2019:41
§43 Anmälan av delegationsbeslut
§44 Frågor till förvaltningen
§45 Övrigt