Sammanträde: KS/2018-10-15

Sammanträdesdatum:
2018-10-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§140 Fastställande av föredragningslista
§141 Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2018 KS/2017:279
§142 Solna stads delårsrapport per augusti 2018 KS/2017:18
§143 Finansrapport per den 31 augusti 2018 KS/2018:46
§144 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2019 KS/2018:2
§145 Överenskommelse om ändring av kommungräns mellan Solna stad och Sundbybergs stad KS/2018:189
§146 Yttrande gällande ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 KS/2018:183
§147 Tilläggsavtal nr 1 Stora Frösunda KS/2012:397
§148 Stadsgemensam dokumenthanterings- och gallringsplan för HR- processen KS/2018:194
§149 Motion av Sara Kukka-Salam (S) angående att namnge torget vid Huvudstagatan efter Jerry Williams KS/2018:87
§150 Motion av Linda Cighén (V) om gratis mensskydd KS/2018:128
§151 Anmälan av delegationsbeslut
§152 Anmälan ärendelista