Sammanträde: KS/2019-08-26

Sammanträdesdatum:
2019-08-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§115 Fastställande av föredragningslista
§116 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda KS/2019:167
§117 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga KS/2019:170
§118 Avsägelser
§119 Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen KS/2019:129
§120 Delegationsbeslut
§121 Ärendelista
§122 Meddelanden