Sammanträde: BND/2018-09-26

Sammanträdesdatum:
2018-09-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§108 Fastställande av föredragningslista
§109 Detaljplan för kv Albydal m fl BND/2018:122
§110 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stads¬delarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda BND/2015:15
§111 Ändring av fasad på flerbostadshus, uppförande av takterrasser och spiraltrappa, ändring av fönster till dörr, Nationalarenan 14 BND/2018:104
§112 Ändring av fasad på flerbostadshus, uppförande av takterrasser och spiraltrappa, ändring av fönster till dörr, Nationalarenan 14 BND/2018:105
§113 Ändring av fasad på flerbostadshus, uppförande av takterrasser och spiraltrappa, ändring av fönster till dörr, Nationalarenan 14 BND/2018:106
§114 Ändring av fasad på flerbostadshus, uppförande av takterrasser och spiraltrappa, ändring av fönster till dörr, Nationalarenan 14 BND/2018:107
§115 Nybyggnad av 64 enbostadshus, Järva 2:36, 2:29, 2:37, 2:38 BND/2018:136
§116 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt bilanläggning BND/2018:141
§117 Överklagande av Länsstyrelsens beslut Fregatten 7, Resedavägen 4 Olovligt byggande - uppförande av garage BND/2016:18
§118 Överklagande av Länsstyrelsens beslut Fregatten 1, Resedavägen 2 Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus BND/2015:547
§119 Haga 4:44 Tomtebodavägen 3B Byggsanktionsavgift för ibruktagande av lokaler innan slutbesked BND/2018:116
§120 Lagern 2, Parkvägen 4D, Olovligt byggande - påbörjande av anläggning av parkeringsplats utan startbesked BND/2018:132
§121 Namnärende Anna Horn BND/2018:119
§122 Namnärende Anders Gustâv BND/2018:118
§123 Yttrande över motion angående att namnge torget vid Huvudstagatan efter Jerry Williams BND/2018:61
§124 Nominering till stadsmiljöpriset 2018 BND/2018:147
§125 Förvaltningschefen informerar
§126 Frågor till förvaltningen
§127 Anmälan av delegationsbeslut
§128 Anmälan av ärendelista
§129 Övrigt