Sammanträde: ON/2015-04-14

Sammanträdesdatum:
2015-04-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§10 Fastställande av föredragningslista
§11 Information
§12 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015 ON/2015:54
§13 Svar på Marina Peregonchuks (MP) frågor med anledning av Aftonbladaets artikel om de äldres möjlighet att välja bort vårdpersonal som bär slöja ON/2015:58
§14 Inkomna upprättade handlingar
§15 Delegationsbeslut
§16 Meddelanden
§17 Rapport från kontaktpolitiker
§18 Övriga frågor