Sammanträde: SN/2018-04-10

Sammanträdesdatum:
2018-04-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§20 Fastställande av föredragningslista
§21 Information
§22 Socialnämndens delegationsordning SN/2018:45
§23 Handlingsplan mot våld i nära relationer SN/2018:9
§24 Riktlinjer Våld i nära relationer SN/2018:39
§25 Samverkansavtal om gemensam FoU-verksamhet i nordväst SN/2018:50
§26 Återrapportering efter avtalsuppföljning - Attendo Björkudden/Tallbacken SN/2018:13
§27 Sekretessbelagd SN/2018:30
§28 Anmälan av meddelanden SN/2016:218 SN/2018:46 SN/2018:49