Sammanträde: MHN/2017-08-29

Sammanträdesdatum:
2017-08-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§27 Fastställande av föredragningslistan
§28 Samrådsyttrande kv Farao (Ecos MHN/2017-1264) MHN/2017:24
§29 Samrådsyttrande, deltaljplan för del av kv Idrottsplatsen (Ecos MHN/2017-1049) MHN/2017:16
§30 Föreläggande med vite MHN/2017:25
§31 Frågor till förvaltningen
§32 Anmälan av delegationsbeslut
§33 Övrigt