Sammanträde: KF/2019-04-08

Sammanträdesdatum:
2019-04-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§21 Fastställande av föredragningslista
§22 Enkel fråga från Sandra Lindström (V) till tekniska nämndens ordförande om behovsinventering av livbojar KS/2019:76
§23 Enel fråga från Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om skolunderhåll KS/2019:77
§24 Enkel fråga från Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande om dynamiska skyltar KS/2019:97
§25 Finansrapport per den 31 december 2018 KS/2018:46
§26 Solna stads årsredovisning 2018 KS/2017:18
§27 Signalistens årsredovisning 2018 KS/2019:63
§28 Årsredovisning 2018 för Stor-Stockholms Brandförsvarsförbund KS/2019:56
§29 Exploateringsavtal avseende kv. Torsken 2 i Bergshamra KS/2016:212
§30 Fastställande av detaljplan för del av kv. Torsken 2 i Bergshamra KS/2016:212
§31 Godkännande av förslag om att avveckla Vårljus AB samt uppdrag till stämmombudet KS/2019:24
§32 Fastställande av avgifter för ansökan om tillstånd till fristående förskolor KS/2018:293
§33 Tillägg i förbundsordningen för Stor-Stockholmsbrandförsvarsförbund KS/2018:152
§34 Fastställande av krisledningsplan för Solna stad KS/2019:65
§35 Förtydligande av felparkeringsavgifter KS/2018:213
§36 Norrvattens hemställan om utökad låneram KS/2019:38
§37 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
§38 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) om att införa miljözoner i Solna KS/2016:328
§39 Svar på motion av Fredrik Johansson (S) och Sara kukka-Salam (S) om en bättre politik för etablering av nyanlända KS/2019:16
§40 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige KS/2018:207
§41 Avsägelse av uppdrag i arvodeskommittén KS/2018:209
§42 Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§43 Avsägelse av uppdrag i tekniska nämnden KS/2018:237
§44 Avsägelse av uppdrag i överförmyndarnämnden KS/2018:249
§45 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten AB KS/2018:254
§46 Avsägelse av uppdrag i Råsunda förstads AB KS/2018:252
§47 Avsägelse av uppdrag i Falkeneraren AB KS/2018:253
§48 Avsägelse av uppdrag i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2018:250
§49 Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§50 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2018:237
§51 Fyllnadsval i Solna bostäder AB KS/2018:251
§52 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2018:250
§53 Fyllnadsval i arvodeskommittén KS/2018:209
§54 Fyllnadsval i överförmyndarnämnden KS/2018:249
§55 Meddelanden KS/2018:112
§56 Nya interpellationer KS/2019:78 KS/2019:79 KS/2019:80 KS/2019:88 KS/2019:91 KS/2019:92 KS/2019:95 KS/2019:96
§57 Nya motioner KS/2019:81 KS/2019:82 KS/2019:83 KS/2019:84 KS/2019:85 KS/2019:86 KS/2019:87 KS/2019:89 KS/2019:90 KS/2019:94
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78