Sammanträde: ON/2017-09-19

Sammanträdesdatum:
2017-09-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§63 Fastställande av föredragningslista
§64 Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län ON/2017:74
§65 Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid ON/2017:78
§66 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 ON/2016:140
§67 Ändringar i avtal och förfrågningsunderlag för hemtjänst ON/2017:89
§68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017 ON/2017:64
§69 Sekretessbelagd ON/2016:142
§70 Sekretessbelagd
§71 Inkomna upprättade handlingar
§72 Anmälan av delegationsbeslut
§73 Rapport från kontaktpolitiker
§74 Övrigt