Sammanträde: KS/2018-08-13

Sammanträdesdatum:
2018-08-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§126 Fastställande av föredragningslista
§127 Genomförandeavtal för del av kv Idrottsplatsen KS/2018:163
§128 Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen KS/2018:163
§129 Medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende projekt Mälarbanan genom del av Solna stad KS/2018:164
§130 Principöverenskommelse Vasakronan KS/2018:166
§131 Godkännande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten KS/2018:149
§132 Godkännande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar KS/2018:152
§133 Yttrande över underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden KS/2014:1
§134 Yttrande över samrådsremiss ”Vision Madendalen” i Sundbyberg KS/2018:140
§135 Anmälan av delegationsbeslut
§136 Anmälan ärendelista
§137 Meddelanden KS/2018:170
§138 Avsägelser
§139 Fyllnadsval