Sammanträde: KS/2019-06-17

Sammanträdesdatum:
2019-06-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§93 Fastställande föredragningslista
§94 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 KS/2019:1
§95 Solna stads delårsrapport per april 2019 KS/2018:1
§96 Fastställande av avfallstaxa KS/2019:147
§97 Godkännande av exploateringsavtal avseende kv Ballongberget 1 KS/2014:232
§98 Antagande av detaljplan för kv Ballongberget mfl KS/2014:232
§99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park KS/2019:150
§100 Svar på planförfrågan från PEAB angående kvarteret Jockeyn i Nya Ulriksdal KS/2019:116
§101 Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län KS/2019:49
§102 Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter KS/2019:23
§103 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom socialnämndens verksamhetsområde KS/2019:149
§104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras KS/2016:114
§105 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om hållbarhetscentrum KS/2019:85
§106 Svar på motion av Tove Pehrsson (V) och Sandra Lindström (V) om koldioxidbudget KS/2019:86
§107 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling KS/2019:87
§108 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om att Solna stad redovisar kostnader som relaterar till mottagande av nyanlända som har anvisats i enlighet med bosättningslagen M:9/2019 KS/2019:89
§109 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna KS/2019:90
§110 Meddelanden
§111 Avsägelser
§112 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och demokratiberedningen KS/2019:102
§113 Val av ledamöter och ersättare till exploatering- och fastighetsberedningen KS/2019:129
§114 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd KS/2019:30