Sammanträde: SN/2018-03-13

Sammanträdesdatum:
2018-03-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§13 Fastställande av föredragningslista
§14 Information från förvaltningen
§15 Yttrande över motion av Vänsterpartiet om kvalificerade fältassistenter SN/2017:188
§16 Kvalitetsdeklaration avseende Stöd till unga med missbruk - MiniMaria SN/2018:36
§17 Tidsplan för avtalsuppföljning 2018 SN/2018:38
§18 Delegationsbeslut
§19 Meddelanden SN/2017:215 SN/2018:33