Sammanträde: KF/2018-11-27

Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§294 Föredragningslistan fastställs
§295 Enkla frågor
§296 Överenskommelse om ändring av kommungräns mellan Solna stad och Sundbybergs stad KS/2018:189
§297 Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från 1 januari 2019 KS/2018:217
§298 Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 2019-2020 KS/2018:233
§299 Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 2019-2020 KS/2018:237
§300 Val av ledamöter och ersättare i skolnämnden 2019-2020 KS/2018:238
§301 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020 KS/2018:239
§302 Val av ledamöter och ersättare i kompetensnämnden 2019-2020 KS/2018:240
§303 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2019-2020 KS/2018:241
§304 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-2020 KS/2018:244
§305 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022 KS/2018:245
§306 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020 KS/2018:247
§307 Val av ledamöter och ersättare i omvårdnadsnämnden 2019-2020 KS/2018:246
§308 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2020 KS/2018:248
§309 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 2019-2020 KS/2018:249
§310 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 2019-2020 KS/2018:250
§311 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solnabostäder AB 2019-2020 KS/2018:251
§312 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Råsunda Förstads AB 2019-2020 KS/2018:252
§313 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Fastighets AB Falkeneraren 2019-2020 KS/2018:253
§314 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Överjärva Gård AB 2019-2020 KS/2018:255
§315 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2020 KS/2018:254
§316 Val av ombud och ersättare för dessa till STORSTHLM 2019-2020 KS/2018:256
§317 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Norrenergi AB 2019-2020 KS/2018:257
§318 Val av suppleant i styrelsen för Solna Tenniscenter AB 2019-2020 KS/2018:258
§319 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Filmstadens kultur 2019-2020 KS/2018:259
§320 Val av ledamot och ersättare till styrelsen i Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater KS/2018:260
§321 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Söderhalls Renhållningsverk AB 2019-2020 KS/2018:261
§322 Val av ledamot och ersättare i till Storstockholms Brandförsvars direktion 2019-2020 KS/2018:262
§323 Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2019-2022 KS/2018:174
§324 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2020 KS/2018:264
§325 Nominering av begravningsombud 2019-2022 KS/2018:265
§326 Avsägelse i arvodeskommittén KS/2018:209
§327 Anmälan av kommunalråd KS/2018:211
§328 Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden KS/2014:418
§329 Fyllnadsval Barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§330 Fyllnadsval arvodeskommittén KS/2018:209