Sammanträde: KS/2018-06-18

Sammanträdesdatum:
2018-06-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§113 Fastställande av föredragningslista
§114 Solna stads delårsrapport per april 2018 KS/2017:18
§115 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 KS/2018:1
§116 Samarbetsavtal mellan Kronprinssesparets stiftelse och Solna stad och Fabege i samverkan inom projektet Generation Pep KS/2018:144
§117 Lägesredovisning åtgärder enligt GDPR KS/2018:113
§118 Principöverenskommelse med markanvisning till Skanska, inom fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 KS/2018:145
§119 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av (del av) kv. Farao och Kairo KS/2018:146
§120 Svar på remiss: snabbare lagföring, snabbförfarande i brottsmål KS/2017:253
§121 Anmälan av delegationsbeslut
§122 Anmälan ärendelista
§123 Avsägelser
§124 Fyllnadsval
§125 Övrigt KS/2018:158 KS/2018:159