Sammanträde: KF/2019-01-28

Sammanträdesdatum:
2019-01-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Säkerhetsinformation
§3 Enkla frågor
§4 Samarbetsavtal - Solna stad och Vattenfall Eldistribution AB KS/2018:266
§5 Redovisning av obesvarade motioner KS/2018:282
§6 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
§7 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
§8 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) angående att namnge torget vid Huvudstagatan efter Jerry Williams KS/2018:87
§9 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) och Sara Kukka-Salam (S) om utbyggnad av Bergshamra bibliotek KS/2016:174
§10 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om att återuppbygga Gamla Hagalunds kulturkvarter till hyresrätter KS/2018:86
§11 Svar på motion av Arne Öberg (S), Sara Kukka-Salam (S) och Cecila Bravo (S) mfl. om bostäder och konst- och konserthall på Slaktarbacken KS/2016:269
§12 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) om att införa miljözoner i Solna KS/2016:328
§13 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om skydd av Vasalundsparken KS/2017:289
§14 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Victoria Johansson (MP) om möjligheten för nyanlända att bo kvar KS/2018:18
§15 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2018:237
§16 Avsägelse i kompetensnämnden KS/2018:240
§17 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 2019-2022 KS/2018:250
§18 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen KS/2018:286
§19 Meddelanden KS/2018:112
§20 Nya motioner KS/2019:16