Sammanträde: KFN/2019-10-17

Sammanträdesdatum:
2019-10-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§59 Fastställande av föredragningslista
§60 Information
§61 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 KFN/2018:1
§62 Verksamhetsplan och budget för 2020 KFN/2019:147
§63 Revidering av biblioteksplan KFN/2019:155
§64 Yttrande över Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat KFN/2019:148
§65 Beslut om Solna stads stipendium till AIK ungdomsfotboll för god laganda och sportsligt bemötande KFN/2019:154
§66 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2019:29
§67 Anmälan av ärendelista KFN/2019:28
§68 Meddelanden KFN/2019:139
§69 Övrigt