Sammanträde: BND/2018-08-29

Sammanträdesdatum:
2018-08-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§95 Fastställande av föredragningslistan
§96 Attestförteckning byggnadsnämnden BND/2018:123
§97 Detaljplan för kv Farao (del av) och Kairo BND/2018:121
§98 Detaljplan för Hagalund 3:1 och 3:2 BND/2018:120
§99 Detaljplan för del av kv Torsken BND/2016:647
§100 Bergshamra 4:19 Rättelseföreläggande gällande återställande av fasader på sjöbod BND/2018:115
§101 Haga 4:44 Tomtebodavägen 3B Byggsanktionsavgift för ibruktagande av lokaler innan slutbesked BND/2018:116
§102 Rudtorp 6 Framnäsbacken 1, Solna Ansökan om bygglov för ändring av fasad på flerbostadshus BND/2018:108
§103 Förvaltningschefen informerar
§104 Frågor till förvaltningen
§105 Anmälan av delegationsbeslut
§106 Anmälan av ärendelista
§107 Övrigt