Sammanträde: KS/2019-05-13

Sammanträdesdatum:
2019-05-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
2 Fastställande av föredragningslista
§53 Yttrande om översynen av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting KS/2019:33
§54 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget jan-mars KS/2018:2
§55 Principöverenskommelse med NCC om utveckling av fastigheten Yrket i Solna Business Park KS/2019:117
§56 Principöverenskommelse med Sporthallen Solna och Catena avseende utveckling av del av fastigheten Järva 3:16 och Järva 2:7 KS/2019:118
§57 Yttrande över - Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027 KS/2019:119
§58 Yttrande över remiss från Region Stockholm om förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20) KS/2019:48
§59 Åtgärdsvalsstudie gällande Förbättrad framkomlighet i stomnätet, Stråk 6 & 7 Helenelund/Solna centrum – Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus – Tekniska högskolan KS/2019:5
§60 Avrapportering av utredning om alternativ utformning av Huvudstaleden i tunnel KS/2019:115
§61 Genomlysning av parkeringssystemet i Solna med förslag till parkeringsavgifter för besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering KS/2019:114
§62 Direktiv för exploaterings- och fastighetsberedning KS/2019:112
§63 Ändring av Socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag KS/2019:110
§64 Fastställande av ansökningsavgifter med anledning av ny tobakslag KS/2019:111
§65 Svar på initiativ om parkeringsplan KS/2015:526
§66 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025 M:2/2019 KS/2019:81
§67 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019 KS/2019:82
§68 Svar på motion av Sandra Lindström (V) och Krister Collin (V) om halverad köttkonsumtion M:5/2019 KS/2019:84
§69 Tillsättning av förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen KS/2019:113
§70 Val till miljö- och demokratiberedningen KS/2019:102
§71 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen KS/2019:129
§72 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2 KS/2019:30
§73 Delegationsbeslut
§74 Ärendelista
§75 Meddelanden KS/2019:108
§76 Övrigt KS/2019:131