Sammanträde: KF/2018-10-29

Sammanträdesdatum:
2018-10-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§282 Fastställande av föredragningslista
§283 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022 KS/2018:207
§284 Val av revisorer samt presidium i kommunrevisionen för verksamhetsår 2019-2022 KS/2018:208
§285 Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 KS/2018:209
§286 Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 KS/2018:210
§287 Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022 KS/2018:204
§288 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022 KS/2018:211
§289 Avsägelser
§290 Fyllnadsval