Sammanträde: KS/2014-12-01

Sammanträdesdatum:
2014-12-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§149 Fastställande av föredragningslistan
§150 Månadsrapport kommunstyrelsen KS/2014:186
§151 Fastställande av reglementen för samtliga nämnder från den 1 januari 2015 KS/2014:383
4 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Solna stad för åren 2015-2018 KS/2014:387
§152 Partistöd oktober 2014 - oktober 2018 (mandatperioden 2015-2018) KS/2014:392
§153 Tillägg till detaljplan för skydd av träd inom nationalstadsparken KS/2014:399
§154 Detaljplaner för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden KS/2014:391
§155 Överenskommelse med Signalisten om bostadsanvisning avseende lägenheter för nyanlända invandrare KS/2014:393
§156 Medverkan till medfinansiering för utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden KS/2014:1
§157 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 KS/2014:233
§158 Yttrande SLL - Samråd avseende utbyggnad av tunnelbanan Odenplan-Arenastaden KS/2014:403
§159 Samverkansavtal KSL - gymnasiesamverkan och gemensam programpeng KS/2014:291
§160 Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen KS/2014:313
§161 Rekommendation KSL - avtal med Stockholms läns landsting om Palliativt kunskapscenter KS/2014:261
§162 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, inkl skatteväxling 2 öre 2016, KSL KS/2014:300
§163 Anmälan av delegationsbeslut
§164 Anmälan av ärenden
§165 Justering av Solna stads verksamhetsplan och budget 2015-2017 - Delning av stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget mm. - Uppdrag till förvaltningen KS/2014:226