Sammanträde: BND/2019-06-05

Sammanträdesdatum:
2019-06-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§63 Fastställande av föredragningslista
§64 Delårsrapport per april 2019 BND/2018:174
§65 Detaljplan för kv Gelbjutaren m fl BND/2019:46
§66 Detaljplan för del av kv Banken m.fl. BND/2016:720
§67 Detaljplan för kv Ballongberget m.fl. BND/2015:99
§68 Nybyggnad av simhall och kontor JÄRVA 4:9, Kolonnvägen 24B, Solna BND/2019:88
§69 Förlängning av tidsbegränsad åtgärd, bostadsmoduler, Snöskatan 1, Bredkilsbacken 1 BND/2016:395
§70 Förvaltningschefen informerar
§71 Frågor till förvaltningen
§72 Anmälan av delegationsbeslut
§73 Anmälan av ärendelista
§74 Övrigt