Sammanträde: KS/2019-04-15

Sammanträdesdatum:
2019-04-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§45 Fastställande av föredragningslista
§46 Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i ärende om överklagan av detaljplan för kv Bollen KS/2017:177
§47 Godkännande av sidoavtal för genomförande av tunnelbaneavtalen KS/2014:1
§48 Samverkan gällande personer med missbrukberoende av spel om pengar, tilläggsöverenskommelse KS/2018:270
§49 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län KS/2019:21
§50 Riktlinjer för resor KS/2019:73
§51 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och demokratiberedningen KS/2019:102
§52 Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet för perioden 2019-2022 KS/2019:71