Sammanträde: ON/2018-09-18

Sammanträdesdatum:
2018-09-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§64 Fastställande av föredragningslistan
§65 Information
§66 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende enstaka platser med LOV-avtal år 2018, They Care Hammarby slott ON/2018:84
§67 Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden januari till juni 2018 ON/2018:63
§68 Nämndinitiativ 2018-06-05 från Rosie Nilsson Grenklo (Miljöpartiet de gröna) angående ekologisk och vegetarisk mat i äldreomsorgen ON/2018:69
§69 Yttrande över strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ON/2018:70
§70 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 2:a kvartalet 2018 ON/2018:48
§71 Anmälan av delegationsbeslut
§72 Anmälan av ärendelista
§73 Rapport från kontaktpolitiker
§74 Övrigt