Sammanträde: SKN/2019-05-16

Sammanträdesdatum:
2019-05-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§36 Fastställande av föredragningslista
§37 Information
§38 Budgetuppföljning per mars 2019 SKN/2019:454
§39 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 på barn- och utbildningsförvaltningen SKN/2019:469
§40 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundsärskola SKN/2019:156
§41 Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundsär Tallbackaskolan SKN/2019:434
§42 Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Tallbackaskolan SKN/2019:434
§43 Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av gymnasieskolan i Solna stad SKN/2019:153
§44 Yttrande till kommunstyrelsen gällande riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter SKN/2019:359
§45 Anmälan av delegationsbeslut
§46 Post- och ärendelista
§47 Övrigt