Sammanträde: KS/2019-11-11

Sammanträdesdatum:
2019-11-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§166 Fastställande av föredragningslista
§167 Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022 KS/2019:1
§168 Tillägg till Principöverenskommelse avseende utveckling av Järvastaden KS/2019:227
§169 Exploateringsavtal med Järvastaden AB avseende kv. Linnean mfl KS/2019:211
§170 Antagande av detaljplan kv. Linnean mfl KS/2019:211
§171 Yttrande över remiss från Sundbybergs stad avseende detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - Järnväg, promenad och stadsbebyggelse KS/2019:197
§172 Yttrande över revidering av Stockholms stads Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm KS/2019:172
§173 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län KS/2019:164
§174 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen KS/2019:226
§175 Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019 KS/2019:156
§176 Avsägelser
§177 Val KS/2019:30
§178 Delegationsbeslut
§179 Ärendelista
§180 Meddelanden