Sammanträde: KS/2018-04-16

Sammanträdesdatum:
2018-04-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§63 Fastställande av föredragningslista
§64 Budgetuppföljning per mars månad 2018 för kommunstyrelsen KS/2017:279
§65 Tillsättning av förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen
§66 Tilläggsavtal 1 till Exploateringsavtal avseende kv. Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta KS/2014:214
§67 Kommunstyrelsens delegationsordning KS/2018:71
§68 Fastställande av principer för digital samverkan i Stockholms län KS/2017:309
§69 Remiss: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län KS/2018:44
§70 Remiss: Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad T2017-03649 KS/2018:32
§71 Svar på motion av Sara Kukka- Salam (S) och Gösta Mårtensson (S) angående fler fotbollsytor i Solna KS/2016:232
§72 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare KS/2017:259
§73 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Rebecca Hedenstedt (V), Linda Cigéhn (V), Gunnar Ljuslin (V) och Atilla Yavuz (V) om kvalificerade fältassistenter KS/2017:316
§74 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om gratis bad för barn i stadens simhallar KS/2017:347
§75 Svar på nämndinitiativ av Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C) och Samuel Klippfalk (KD) om infrastruktur för laddstationer KS/2017:356
§76 Svar på nämndinitiativ av Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C) och Samuel Klippfalk (KD) angående förstärkt kollektivtrafik i norra Solna KS/2017:222
§77 Anmälan av delegationsbeslut
§78 Anmälan av ärendelista
§79 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§80 Fyllnadsval i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161