Sammanträde: KS/2018-12-17

Sammanträdesdatum:
2018-12-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§181 Fastställande av föredragningslista
§182 Revidering av kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 KS/2018:2
§183 Rätten att teckna bankkonton, bankgiro och plusgiro KS/2018:236
§184 Kommunstyrelsens attestförteckning KS/2018:229
§185 Avskrivning av kundfordringar avseende löne- och automatlarmsskulder KS/2018:234
§186 Samarbetsavtal - Solna stad och Vattenfall Eldistribution AB KS/2018:266
§187 Samverkansöverenskommelse Solna stad och Polisen KS/2018:271
§188 Anställning av politiska sekreterare 2019-2022 KS/2018:268
§189 Redovisning av obesvarade motioner KS/2018:282
§190 Svar på motion av Arne Öberg (S), Sara Kukka-Salam (S) och Cecila Bravo (S) mfl. om bostäder och konst- och konserthall på Slaktarbacken KS/2016:269
§191 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) om att införa miljözoner i Solna KS/2016:328
§192 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om skydd av Vasalundsparken KS/2017:289
§193 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Victoria Johansson (MP) om möjligheten för nyanlända att bo kvar KS/2018:18
§194 Val av ledamöter i internationella kommittén 2019-2020 KS/2018:272
§195 Val av ledamöter i likabehandlingskommittén 2019-2020 KS/2018:273
§196 Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor 2019-2020 KS/2018:274
§197 Val av ledamöter i Trygghetsrådet 2019-2020 KS/2018:275
§198 Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2019-2020 KS/2018:276
§199 Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid stämmor 2019-2022 KS/2018:277
§200 Val av ledamöter till Solna- Sundbybergskommittén 2019-2022 KS/2018:278
§201 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2020 KS/2018:279
§202 Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2019-2020 KS/2018:280
§203 Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2019-2020 KS/2018:281
§204 Val av ledamot och ersättare till Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen 2019-2022 KS/2018:284
§205 Val av ombud vid bolagsstämma med Sveriges Ekokommuner 2019-2022 KS/2018:285