Sammanträde: TND/2019-09-18

Sammanträdesdatum:
2019-09-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§58 Fastställande av föredragningslistan
§59 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 TND/2019:154
§60 Krishanteringsplan för tekniska förvaltningen 2019-2022 TND/2019:1079
§61 Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk TND/2019:843
§62 Sekretessbelagd TND/2018:839
§63 Information från förvaltningen
§64 Frågor till förvaltningen
§65 Anmälan av delegationsbeslut
§66 Anmälan av ärendelista
§67 Övrigt