Sammanträde: KS/2019-10-14

Sammanträdesdatum:
2019-10-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§143 Fastställande av föredragningslista
§144 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 KS/2018:1
§145 Finansrapport januari - augusti 2019 KS/2019:52
§146 Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019 KS/2018:2
§147 Verksamhetsplan och budget 2020 för kommunstyrelsen KS/2019:2
§148 Avrapportering av uppdrag om en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek KS/2019:200
§149 Kompletterande planuppdrag om bebyggelse vid Mälarbanan KS/2018:164
§150 Reviderad principöverenskommelse med HSB om utveckling av Ekelund 1 och Huvudsta 4:28 mm, samt i samband med denna ett markanvisningsavtal för del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21 KS/2017:202
§151 Svar på ansökan om markanvisning och planbesked avseende kv Dillen 1, Jungfrudansen, Huvudsta KS/2019:152
§152 Tomträttsavtal och sidoavtal med Hemsö fastigheter AB avseende byggnader för högstadieskola och sporthall i Bagartorp KS/2019:26
§153 Vägledningen På väg mot ett hållbart Solna KS/2019:199
§154 Riktlinjer för representation, gåvor och sponsring, samt mot mutor KS/2019:201
§155 Fastställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 KS/2019:196
§156 Yttrande över Remiss av Näringslivspolicy för Stockholms stad KS/2019:185
§157 Sekretessbelagd KS/2019:194
§158 Yttrande över samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt inför arbetet med förvaltningsplan 2021 - 2027 KS/2019:128
§159 Anställning av tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen KS/2019:122 KS/2019:202
§160 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om förbud mot det organiserade tiggeriet i Solna M12/2019 KS/2019:140
§161 Avsägelser
§162 Val
§163 Delegationsbeslut
§164 Ärendelista
§165 Meddelanden