Sammanträde: KF/2018-08-27

Sammanträdesdatum:
2018-08-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§213 Fastställande av föredragningslista
§214 Enkel fråga av Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsens ordförande om den gröna kopplingen mellan Råstasjön och Järvafältet KS/2018:180
§215 Enkel fråga av Rebecca Hedenstedt (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om maxtak i Solnas fritidshem KS/2018:182
§216 Enkel fråga av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande om Överjärva gårds ladugård KS/2018:181
§217 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om en förändrad exploateringsprocess KS/2018:91
§218 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om rätt till modersmålsundervisning i förskolan KS/2018:92
§219 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till tekniska nämndens ordförande angående lekplats för vuxna KS/2018:124
§220 Svar på interpellation av Sara Kukka- Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Vasalunds simhalls framtid KS/2018:125
§221 Svar på interpellation av Msciwoj Swigon (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående nyanlända invandrares förtur i det kommunala bostadsbeståndet KS/2018:126
§222 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående porrfilter på datorer och läsplattor i Solnas förskolor och skolor KS/2018:127
§223 Genomförandeavtal för del av kv Idrottsplatsen KS/2018:163
§224 Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen KS/2018:163
§225 Medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende projekt Mälarbanan genom del av Solna stad KS/2018:164
§226 Godkännande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten KS/2018:149
§227 Godkännande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar KS/2018:152
§228 Svar på motion av Faradj Koliev (S) ang att hyra in portabla toaletter under sommaren KS/2017:215
§229 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående skolutbyggnadsplan KS/2015:614
§230 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Joar af Ekenstam (MP) om miljöstyrande inköpsavgifter KS/2016:329
§231 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om medborgarbudget KS/2017:101
§232 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Joar Af Ekenstam (MP) om cirkulär ekonomi KS/2017:217
§233 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för äldre KS/2017:191
§234 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Atilla Yavuz (V) om mindre barngrupper i förskolan KS/2017:288
§235 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående stadsantikvarie i Solna KS/2016:134
§236 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
§237 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar KS/2017:286
§238 Svar på motion av Sara Kukka- Salam (S) och Gösta Mårtensson (S) angående fler fotbollsytor i Solna KS/2016:232
§239 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare KS/2017:259
§240 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Rebecca Hedenstedt (V), Linda Cigéhn (V), Gunnar Ljuslin (V) och Atilla Yavuz (V) om kvalificerade fältassistenter KS/2017:316
§241 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om gratis bad för barn i stadens simhallar KS/2017:347
§242 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
§243 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Herta Fischer (V) och Linda Cigéhn (V) om sänkt avgift till kulturskolan KS/2018:22
§244 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om att instifta pris för arbete mot rasism KS/2016:370
§245 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Tobias Östberg (MP) om Tallbackaskolans aula KS/2017:36
§246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående konsumentvägledning i Solna KS/2016:22
§247 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) och Linda Cigéhn (V) om reflektionstid för anställda i hemtjänsten KS/2018:20
§248 Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden KS/2014:424
§249 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Norrenergi AB:s styrelse KS/2014:432
§250 Meddelanden
§251 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§252 Fyllnadsval i valnämnden KS/2014:424
§253 Fyllnadsval i Norrenergi AB KS/2014:432
§254 Fyllnadsval i Solna tingsrätt KS/2014:441