Sammanträde: KS/2019-02-18

Sammanträdesdatum:
2019-02-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019 KS/2019:1
§3 Finansrapport per den 31 december 2018 KS/2018:46
§4 Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018 KS/2017:279
§5 Svar på förslag från Storsthlm om överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län KS/2018:161
§6 Svar på revisorernas rapport avseende granskning av stadens krisberedskap KS/2018:292
§7 Avrapportering av uppdrag i Solna stads verksamhetsplan och budget för 2018 om utveckling av attraktiviteten i fritidsverksamheten för äldre ungdomar KS/2019:31
§8 Principöverenskommelse med Vasakronan och planuppdrag till byggnadsnämnden för utveckling av kvarteret Diktaren i Huvudsta KS/2018:168
§9 Principbeslut om att ta fram tomträttsavtal och sidoavtal med Hemsö för att möjliggöra uppförande av en högstadieskola i Bagartorp KS/2019:26
§10 Principöverenskommelse med Humlegården Fastigheter och planuppdrag till byggnadsnämnden avseende utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde KS/2019:27
§11 Åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet avseende stråket Tappström – Brommaplan – Solna centrum KS/2019:5
§12 Solna stads åtgärdsprogram för Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan KS/2019:13
§13 Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön KS/2019:22
§14 Sekretessbelagd KS/2018:269
§15 Direktiv till råd och kommittéer KS/2019:32
§16 Riktlinjer för minoritetsarbetet – remissversion KS/2019:23
§17 Anmälan av delegationsbeslut
§18 Anmälan ärendelista
§19 Meddelanden KS/2018:287
§20 Fyllnadsval till Trygghetsrådet 2019-2020