Sammanträde: BND/2018-06-14

Sammanträdesdatum:
2018-06-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§77 Fastställande av föredragningslistan
§78 Delårsrapport per april 2018 BND/2017:492
§79 Byggnadsnämndens utnämning av dataskyddsombud BND/2018:75
§80 Detaljplan för del av kv. Triangeln m. fl. BND/2016:85
§81 Detaljplan för del av Järva 4:17, parkeringshus vid Signalbron BND/2017:502
§82 Detaljplan för del av kv. Idrottsplatsen BND/2016:879
§83 Nybyggnad av parkeringshus, kontor och gym, Järva 2:2, Drottning Kristinas esplanad 12 BND/2018:82
§84 FREGATTEN 1 RESEDAVÄGEN 2, SOLNA Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BND/2018:88
§85 Fregatten 7 Resedavägen 4 Rättelseföreläggande gällande borttagning av tillbyggnad på enbostadshus BND/2018:89
§86 Konstnären 2 BND/2018:83
§87 Platån 20 Västra vägen 7 B-E Tillfällig inredning skola BND/2018:87
§88 SMEDEN 1 SVETSARVÄGEN 15, SOLNA Byggsanktionsavgift för påbörjande av anmälanspliktigt byggarbete utan startbesked BND/2018:90
§89 Ugnen 6, Industrivägen 9 Yttrande nr. 2 till Mark- och miljödomstolen angående byggsanktionsavgift BND/2018:92
§90 Förvaltningschefen informerar
§91 Frågor till förvaltningen
§92 Anmälan av delegationsbeslut
§93 Anmälan av ärendelista
§94 Övrigt