Sammanträde: KS/2018-12-03

Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§166 Fastställande av föredragningslista
§167 Budgetuppföljning per oktober 2018 för kommunstyrelsen KS/2017:279
§168 Fullmakt för beställning och beloppsändring av inköpskort KS/2018:235
§169 Partistöd mandatperioden 2019-2022 KS/2018:230
§170 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Solna stad för åren 2019-2022 KS/2018:224
§171 Fastställande av reglementenför samtliga nämnder från den 1 januari 2019 KS/2018:226
§172 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019 KS/2018:231
§173 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2018:225
§174 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 om att ta fram en typförskola som kan ligga till grund för planering av förskolor KS/2018:243
§175 Yttrande över Solna stads förtroendevalda revisorers granskning av intrångsskydd KS/2018:215
§176 Fastställande av programpriser och strukturtillägg 2019 för nationella program i gymnasieskolan KS/2018:162
§177 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) och Sara Kukka-Salam (S) om utbyggnad av Bergshamra bibliotek KS/2016:174
§178 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om att återuppbygga Gamla Hagalunds kulturkvarter till hyresrätter KS/2018:86
§179 Anmälan av delegationsbeslut
§180 Anmälan ärendelista