Sammanträde: KS/2019-09-16

Sammanträdesdatum:
2019-09-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§123 Fastställande av föredragningslista
§124 Godkännande av Tilläggsavtal 2 Stora Frösunda KS/2012:397
§125 Uppdrag till Signalisten att förmedla lägenheter med tillfälliga bygglov i Solna till ungdomar KS/2019:189
§126 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat KS/2019:173
§127 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområden KS/2019:186
§128 Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i nära relationer KS/2019:188
§129 Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter KS/2019:151
§130 Yttrande över förslag till järnvägsplan för ny tunnelbana till Arenastaden KS/2014:1
§131 Yttrande över länsstyrelsens remiss om Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län KS/2019:161
§132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret KS/2019:183
§133 Yttrande över regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon KS/2019:169
§134 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge M13/2019 KS/2019:141
§135 Svar på motion Arne Öberg (S) mfl om byggnation av hyresrätter på panncentralen i Bergshamra M15/2019 KS/2019:157
§136 Avsägelser
§137 Fyllnadsval i Trygghetsrådet KS/2018:275
§138 Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet KS/2018:276
§139 Fyllnadsval i Miljö- och demokratiberedningen KS/2019:102
§140 Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen KS/2019:129
§141 Ärendelista
§142 Meddelanden KS/2019:187