Sammanträde: KF/2018-06-18

Sammanträdesdatum:
2018-06-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§165 Fastställande av föredragningslista
§166 Enkel fråga av Sara Kukka- Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående upphandlingen av skolmat KS/2018:157
§167 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående funktionshindrades situation i nya boenden KS/2018:156
§168 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande om uppsägningstid för korttidskontrakt KS/2018:57
§169 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande om omställningsplan KS/2018:59
§170 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till socialnämndens ordförande om permanent boende för våldsutsatta KS/2018:60
§171 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående kostnadsfri flytthjälp för boende som flyttar till mindre lägenheter inom Signalisten KS/2018:89
§172 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till byggnadsnämndens ordförande om bristande hantering av tillfälliga bygglov KS/2018:90
§173 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om en förändrad exploateringsprocess KS/2018:91
§174 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om rätt till modersmålsundervisning i förskolan KS/2018:92
§175 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till tekniska nämndens ordförande angående lekplats för vuxna KS/2018:124
§176 Svar på interpellation av Sara Kukka- Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Vasalunds simhalls framtid KS/2018:125
§177 Svar på interpellation av Msciwoj Swigon (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående nyanlända invandrares förtur i det kommunala bostadsbeståndet KS/2018:126
§178 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående porrfilter på datorer och läsplattor i Solnas förskolor och skolor KS/2018:127
§179 Exploateringsavtal för kv. Farao m.fl. KS/2018:111
§180 Detaljplan för kv. Farao m.fl. KS/2018:111
§181 Reviderad bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv samt omvandling av aktieägartillskott gällande Norrenergi AB KS/2017:330
§182 Solna stads delårsrapport per april 2018 KS/2017:18
§183 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunens fastigheter KS/2017:216
§184 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna KS/2017:257
§185 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna KS/2017:287
§186 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§187 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) angående att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturrum KS/2016:135
§188 Svar på motion av Faradj Koliev (S) ang att hyra in portabla toaletter under sommaren KS/2017:215
§189 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående skolutbyggnadsplan KS/2015:614
§190 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Joar af Ekenstam (MP) om miljöstyrande inköpsavgifter KS/2016:329
§191 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om medborgarbudget KS/2017:101
§192 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Joar Af Ekenstam (MP) om cirkulär ekonomi KS/2017:217
§193 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för äldre KS/2017:191
§194 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Atilla Yavuz (V) om mindre barngrupper i förskolan KS/2017:288
§195 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående stadsantikvarie i Solna KS/2016:134
§196 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
§197 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar KS/2017:286
§198 Svar på motion av Sara Kukka- Salam (S) och Gösta Mårtensson (S) angående fler fotbollsytor i Solna KS/2016:232
§199 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare KS/2017:259
§200 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Rebecca Hedenstedt (V), Linda Cigéhn (V), Gunnar Ljuslin (V) och Atilla Yavuz (V) om kvalificerade fältassistenter KS/2017:316
§201 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om gratis bad för barn i stadens simhallar KS/2017:347
§202 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
§203 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Herta Fischer (V) och Linda Cigéhn (V) om sänkt avgift till kulturskolan KS/2018:22
§204 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om att instifta pris för arbete mot rasism KS/2016:370
§205 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Tobias Östberg (MP) om Tallbackaskolans aula KS/2017:36
§206 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående konsumentvägledning i Solna KS/2016:22
§207 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) och Linda Cigéhn (V) om reflektionstid för anställda i hemtjänsten KS/2018:20
§208 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§209 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Solnabostäder AB KS/2014:427
§210 Fyllnadsval i Solnabostäder AB KS/2014:427
§211 Meddelanden
§212 Nya motioner KS/2018:153