Sammanträde: KS/2018-03-26

Sammanträdesdatum:
2018-03-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§31 Fastställande av föredragningslistan
§32 Årsredovisning 2017 för Solna stad KS/2016:17
§33 Signalistens årsredovisning 2017 KS/2018:47
§34 Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2017 KS/2018:49
§35 Borgensram för majoritetsägda bolag KS/2018:48
§36 Planuppdrag för ny idrottsplats i norra Solna KS/2018:24
§37 Planbesked kv Formen, Haga Norra KS/2016:362
§38 Planuppdrag för Bergshamra trafikplats KS/2018:38
§39 Förlängning av principöverenskommelse med Solporten om kvarteret Flundran KS/2016:43
§40 Förlängning av principöverenskommelse med Vattenfall om regionnätstation längs Solnavägen KS/2015:327
§41 Energipolicy KS/2017:324
§42 Riktlinjer för energiarbetet i Solna stad KS/2017:324
§43 Remiss avseende betänkandet Nästa steg? Del 2 Förslag till stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) KS/2017:366
§44 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen KS/2017:274
§45 Stadsgemensam dokumenthanterings- och gallringsplan för upphandling KS/2017:112
§46 Dokumenthanterings- och gallringsplan för kommunstyrelsens förvaltning KS/2016:341
§47 Vattenfalls ansökan om nätkoncession för markkabelförläggning mellan Galoppvägen och Silverdal KS/2018:27
§48 Vattenfalls ansökan om nätkoncession för markkabelförläggning mellan station Järva i Sundbyberg till Galoppvägen i Solna KS/2018:28
§49 Vattenfalls ansökan om nätkoncession för markkabelförläggning mellan Galoppvägen och Oskarsrogatan KS/2018:29
§50 Vattenfalls ansökan om nätkoncession för markkabelförläggning mellan Galoppvägen och Solnavägen KS/2018:30
§51 Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående skolutbyggnadsplan KS/2015:614
§52 Motion av Victoria Johansson (MP) och Joar af Ekenstam (MP) om miljöstyrande inköpsavgifter KS/2016:329
§53 Motion av Bernhard Huber (MP) om medborgarbudget KS/2017:101
§54 Motion av Jacques de Maré (MP) och Joar Af Ekenstam (MP) om cirkulär ekonomi KS/2017:217
§55 Motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för äldre KS/2017:191
§56 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Atilla Yavuz (V) om mindre barngrupper i förskolan KS/2017:288
§57 Motion av Björn Bränngård (BEP) angående stadsantikvarie i Solna KS/2016:134
§58 Motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
§59 Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar KS/2017:286
§60 Anmälan av delegationsbeslut
§61 Anmälan av ärendelista
§62 Meddelande: Anmälan av resor utanför Sverige 2017 KS/2018:3