Sammanträde: TND/2019-06-12

Sammanträdesdatum:
2019-06-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§44 Fastställande av föredragningslista
§45 Delårsrapport per april 2019 TND/2018:1
§46 Reviderad avfallstaxa från 1 september 2019 TND/2018:1
§47 Svar på motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna TND/2019:578
§48 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling TND/2019:580
§49 Yttrande gällande regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län TND/2019:485
§50 Tekniska nämndens yttrande till Justitieombudsmannen avseende ärende om överklagande av lokala trafikföreskrifter - JO, dnr 1099–2019 TND/2019:725
§51 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2018 på tekniska förvaltningen TND/2019:748
§52 Inriktning på samverkan med Signalisten om förhyrd parkering TND/2019:762
§53 Information från förvaltningen
§54 Frågor till förvaltningen
§55 Anmälan av delegationsbeslut
§56 Anmälan av ärendelista
§57 Övrigt