Sammanträde: KS/2018-11-12

Sammanträdesdatum:
2018-11-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§153 Fastställande av föredragningslista
§154 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott
§155 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 KS/2018:1 KS/2018:213
§156 Svar på remiss - Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar SOU 2018:11 Utbildningsdepartementet KS/2018:186
§157 Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från 1 januari 2019 KS/2018:217
§158 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2018 om att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck KS/2018:119
§159 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2018 om att utreda behovet av kommunal välfärd till år 2030 KS/2018:218
§160 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2018 om att ta fram en strategi för utveckling av Björnstigen KS/2018:219
§161 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen
§162 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre KS/2016:369
§163 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi KS/2017:100
§164 Anmälan av delegationsbeslut
§165 Anmälan ärendelista