Sammanträde: BND/2019-05-08

Sammanträdesdatum:
2019-05-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§52 Fastställande av föredragningslistan
§53 Budgetuppföljning per mars 2019 BND/2018:174
§54 Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 BND/2015:2846
§55 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1 BND/2019:64
§56 Namnsättning inom detaljplan för kv. Poolen BND/2019:80
§57 Förvaltningschefen informerar
§58 Frågor till förvaltningen
§59 Anmälan av ordförandebeslut
§60 Anmälan av delegationsbeslut
§61 Anmälan av ärendelista
§62 Övrigt