Sammanträde: TND/2019-05-08

Sammanträdesdatum:
2019-05-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§36 Fastställande av föredragningslista
§37 Budgetuppföljning per mars 2019 TND/2018:1
§38 Sekretessbelagd TND/2018:339
§39 Information från förvaltningen
§40 Frågor till förvaltningen
§41 Anmälan av delegationsbeslut
§42 Anmälan av ärendelista
§43 Övrigt