Sammanträde: TND/2019-04-17

Sammanträdesdatum:
2019-04-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§28 Fastställande av föredragningslista
§29 Beslut om fullmakt avseende upphandling av Drift och underhåll av trafiksignalanläggning TND/2019:402
§30 Genomlysning av parkeringssystemet i Solna TND/2019:534
§31 Information från förvaltningen
§32 Frågor till förvaltningen
§33 Anmälan av delegationsbeslut
§34 Anmälan av ärendelista
§35 Övrigt