Sammanträde: KF/2018-12-17

Sammanträdesdatum:
2018-12-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§331 Fastställande av föredragningslista
§332 Enkel fråga av Mats Fyhr (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående förändringar på Överjärva gård KS/2018:289
§333 Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående flytt av Rödingarna KS/2018:290
§334 Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens ordförande om Solna stad kommer att bidra med juldekorationer på gatorna i Solna julen 2019 KS/2018:291
§335 Partistöd mandatperioden 2019-2022 KS/2018:230
§336 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Solna stad 2019-2022 KS/2018:224
§337 Fastställande av reglementen för stadens styrelse, nämnder och revisorer KS/2018:226
§338 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019 KS/2018:231
§339 Kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2018:225
§340 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare KS/2017:259
§341 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Rebecca Hedenstedt (V), Linda Cigéhn (V), Gunnar Ljuslin (V) och Atilla Yavuz (V) om kvalificerade fältassistenter KS/2017:316
§342 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om gratis bad för barn i stadens simhallar KS/2017:347
§343 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
§344 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Herta Fischer (V) och Linda Cigéhn (V) om sänkt avgift till kulturskolan KS/2018:22
§345 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om att instifta pris för arbete mot rasism KS/2016:370
§346 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Tobias Östberg (MP) om Tallbackaskolans aula KS/2017:36
§347 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående konsumentvägledning i Solna KS/2016:22
§348 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) och Linda Cigéhn (V) om reflektionstid för anställda i hemtjänsten KS/2018:20
§349 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) angående att namnge torget vid Huvudstagatan efter Jerry Williams KS/2018:87
§350 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) om gratis mensskydd KS/2018:128
§351 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre KS/2016:369
§352 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi KS/2017:100
§353 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) och Sara Kukka-Salam (S) om utbyggnad av Bergshamra bibliotek KS/2016:174
§354 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om att återuppbygga Gamla Hagalunds kulturkvarter till hyresrätter KS/2018:86
§355 Avsägelser i arvodeskommittén KS/2018:209
§356 Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid bolagsstämmor för Råsta Holding AB 2019-2022 KS/2018:277
§357 Fyllnadsval i Råsta Holding AB KS/2019:130
§358 Anmälan av kommunalråd KS/2018:211
§359 Fyllnadsval i kommunstyrelsen KS/2018:210
§360 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2018:233
§361 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2018:237
§362 Fyllnadsval i skolnämnden KS/2018:238
§363 Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden KS/2018:239
§364 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2018:240
§365 Fyllnadsval kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§366 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2018:244
§367 Fyllnadsval i socialnämnden KS/2018:245
§368 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2018:246
§369 Fyllnadsval i valnämnden KS/2018:248
§370 Fyllnadsval i överförmyndarnämnden KS/2018:249
§371 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2018:250
§372 Fyllnadsval i Råsunda Förstads AB KS/2018:252
§373 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren AB KS/2018:253
§374 Fyllnadsval i Överjäva Gård AB KS/2018:255
§375 Fyllnadsval i Solna Vatten AB KS/2018:254
§376 Fyllnadsval till STORSTHLM KS/2018:256
§377 Fyllnadsval i Norrenergi AB KS/2018:257
§378 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige KS/2018:174
§379 Fyllnadsval till styrelsen för Stiftelsen Filmstadens kultur KS/2018:259
§380 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2018:264
§381 Meddelanden KS/2018:112