Sammanträde: TND/2019-03-20

Sammanträdesdatum:
2019-03-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§20 Fastställande av föredragningslista
§21 Sekretessbelagd TND/2018:1026
§22 Förtydligande av felparkeringsavgifter (inkl kontrollavgift) TND/2019:392
§23 Information från förvaltningen
§24 Frågor till förvaltningen
§25 Anmälan av delegationsbeslut
§26 Anmälan av ärendelista
§27 Övrigt