Sammanträde: ON/2018-03-20

Sammanträdesdatum:
2018-03-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§23 Fastställande av föredragningslistan
§24 Information
§25 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid ON/2018:18
§26 Omvårdnadsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2017 ON/2018:31
§27 Upphandling enligt lag om valfrihetssystem (LOV) av ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt LSS ON/2018:6
§28 Anmälan av delegationsbeslut
§29 Anmälan av ärenden
§30 Rapport från kontaktpolitiker
§31 Övrigt