Sammanträde: BUN/2018-04-11

Sammanträdesdatum:
2018-04-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§29 Fastställande av föredragningslista
§30 Information
§31 Tillsyn av den fristående verksamheten förskolan Karusellen. Ht. 2017 BUN/2017:1119
§32 Tillsyn av verksamheten vid den fristående Karolina förskola vt 2018 BUN/2018:2
§33 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående förskoleklass,grundskola och fritidshem i Solna BUN/2018:200
§34 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för nyetablering av grundskola i Solna BUN/2018:201
§35 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Mrofni AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående förskoleklass,grundskola och fritidshem i Solna BUN/2018:203
§36 Ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska och psykologiska delar BUN/2018:237
§37 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande Solna ungdomsmottagning BUN/2018:236
§38 Timplan för grundskolan-ht 2018 BUN/2018:287
§39 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden i Solna stad BUN/2018:281
§40 Sekretessbelagd
§41 Anmälan av delegationsbeslut
§42 Post- och ärendelista
§43 Övrigt