Ärende: Detaljplan för del av kv. Huvudsta 4:17

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-10-27
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2846

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-11-10 Yttrande från Länsstyrelsen på behovsbedömningen Huvudsta 4.17
2018-10-16 Planbeskrivning Samråd
2018-11-02 Sändlista samråd
2018-11-15 Sekretessbelagt Säkerhetsåtgärd för den civila luftfarten
2018-12-06 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 417
2018-12-11 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2018-12-19 Brev samråd detaljplanen Huvudsta 417
2019-04-29 Huvudsta417 Naturvärden Karlberg 190404
2019-04-29 Huvudsta417 Samrådsredogörelse 190429
2019-05-15 Huvudsta417 Planbeskrivning 190429
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Lantmäteriet
2019-07-03 Begäran om förlängd svarstid detaljplan Huvudsta 4:17
2019-08-15 Brev inför granksning 20190808
2018-08-02 Protokollsutdrag
2018-10-16 Detaljplan för del av Huvudsta 4:17
2018-10-25 Samrådsannons
2018-10-30 Samrådsbrev
2018-12-18 Brev detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-17 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2018-12-21 Yttrande samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-19 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2019-04-29 Huvudsta417 Dagvattentredning 190426 inkl bilagor
2019-04-29 Huvudsta417 Riskbedömning 190220
2019-04-30 Huvudsta417 granskning
2019-04-30 2015_2846 Huvudsta417 granskning 2015_2846 Huvudsta417 granskning (rtf, 64,9 MB)
2019-05-15 Huvudsta417 Samrådsredogörelse 190429
2015-11-17 Protokollsutdrag BND/2015-11-11 § 132
2018-10-16 PM Trafik Samråd
2018-10-16 Plankarta A2 Samråd
2018-10-16 Markundersökning Samråd
2018-10-16 Geoteknik inkl bilagor Samråd
2018-10-31 Yttrande detaljplan Huvudsta 4:17
2018-11-06 Yttrande samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-11-06 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2018-11-14 Yttrande Samråd detaljplan Huvudsta 417
2018-11-20 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2018-12-13 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2019-02-20 Yttrande samråd detaljplanen Hividsta 4:17
2019-04-29 Huvudsta417 Gestaltningsprogram 190411
2019-04-29 Huvudsta417 MKB 190426
2019-05-15 Huvudsta417 Plankarta 190429
2019-06-18 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Fortifikationsverket
2018-10-12 Tjänsteskrivelse, beslut om samråd
2015-11-17 Protokollsbilaga 3 BND/2015-11-11 § 132 Protokollsbilaga 3 BND/2015-11-11 § 132 (pdf, 234 kB)
2017-01-27 Yttrande underlag till samråd om MKB inför detaljplan för del av Huvudsta 4.17 Solna stad
2018-10-16 Riskbedömning Samråd
2018-10-16 MKB Samråd
2018-10-16 Markundersökning Bilaga 3 Fältnoteringar Samråd
2018-10-25 Fastighetsförteckning u
2018-11-02 Kungörelse
2018-12-10 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 417
2018-12-19 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2019-04-29 Huvudsta417 Grundläggningsutredning 190402
2019-04-29 Huvudsta417 Plankarta 190429
2019-04-29 Huvudsta417 PM Geoteknik 190415 inkl bilagor
2019-05-15 Huvudsta417 Följebrev granskning 20190515
2019-06-18 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Trafikförvaltningen
2019-06-20 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Solna Vatten
2019-08-08 Länsstyrelsen med skrivelse om begäran om yttrande från Försvarsmakten eller Fortifikationsverket.
2018-10-30 BND/2018-10-24 §133 Detaljplan för del av Huvudsta 4_17 BND/2018-10-24 §133 Detaljplan för del av Huvudsta 4_17 (Rtf, 461 kB)
2016-10-13 Utgående till Länsstyrelsen - Behovsbedömning för del av Huvudsta 4_17 Solna stad
2018-10-16 Trafikbullerutredning Samråd
2018-10-16 Kulturmiljöutredning Samråd
2018-11-12 Yttrande Samråd Huvudsta 417
2018-11-28 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 417
2018-12-05 Yttrande Samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-07 Samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-10 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2018-12-18 MHN/2018-12-04 §58 Samrådsyttrande, detaljplan för del av Huvudsta 4:17 (Ecos MHN/2018-1931)
2018-12-19 Brev samråd deetaljplanen Huvudsta 417
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Stockholms brandförsvar
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Statens geotekniska institut
2019-06-18 Solna Vattens synpunkter på granskning av detaljplan Huvudsta 4:17
2019-08-15 Brev inför granskning 20190812
2018-10-16 Illustrationsbilaga Samråd
2018-11-06 Yttrande Samråd detaljplan Huvudsta 417
2018-11-30 Yttrande Samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-07 Yttrande samråd detaljplanen Huvudsta 417
2018-12-13 Yttrande samråd detaljplanen Huvudsta 417
2019-04-29 Huvudsta417 Grundläggningsritningar mot tbana 190405
2019-04-29 Huvudsta417 Parkeringsutredning 190412
2019-04-29 Huvudsta417 Planbeskrivning 190429
2015-10-27 Huvudsta 4:17 planuppdrag (JMs huvudkontor) Huvudsta 4:17 planuppdrag (JMs huvudkontor) (doc, 226 kB)
2018-08-02 Tjänsteskrivelse
2018-10-16 Markundersökning Bilaga 1 Provtagning i plan Samråd
2018-10-16 Dagvattenutredning inkl bilagor Samråd
2018-11-08 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4_17
2018-11-27 Brev samråd svarstid för detaljplan för del av Huvudsta 417
2018-12-10 Yttrande Samråd detaljplan 417
2018-12-10 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2019-06-04 Yttrande grasnkning detaljplanen Huvudsta 4:17 - PoD Nät/Anläggning
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Vattenfall
2019-06-18 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Solna Vatten
2019-05-14 BND/2019-05-08 §54 Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 BND/2019-05-08 §54 Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 (Rtf, 136 kB)
2015-11-17 Protokollsbilaga 2 BND/2015-11-11 § 132 Protokollsbilaga 2 BND/2015-11-11 § 132 (pdf, 175 kB)
2017-01-02 Bekräftelse från Länsstyrelsen om samråd om avgränsning för MKB gällande Huvudsta 4.17
2018-06-11 Fastighetsförteckning 20180605
2018-10-16 Naturvärdesinventering Samråd
2018-10-16 Markundersökning Bilaga 4 Laboratorieprotokoll jordprov Samråd
2018-10-16 Markundersökning Bilaga 2 Analysresultat Samråd
2018-10-16 Luftkvalitetsutredning Samråd
2018-10-25 Samrådsannons DN SvD Huvudsta 4_17
2018-12-11 Yttrande samråd detaljplan Huvudsta 4:17
2019-04-29 Huvudsta417 granskning
2019-04-29 Huvudsta417 Riskanalys vibrationer 190412
2019-05-15 Fastighetsföretckning 201905
2019-06-17 Begäran om förlängd svarstid, 12 juli 2019 - Länsstyrelsen
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Trafikverket
2019-06-18 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 4:17 - Fortifikationsverket

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-11-11 Byggnadsnämnden §132 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:17
2018-10-24 Byggnadsnämnden §133 Detaljplan för del av Huvudsta 4_17
2019-05-08 Byggnadsnämnden §54 Detaljplan för del av Huvudsta 4:17