Att överklaga kommunala beslut

Om du får avslag på en ansökan om bistånd eller om du på annat sätt är missnöjd med ett kommunalt beslut, kan du vanligtvis överklaga beslutet. Staden är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga. Förvaltningslagen och kommunallagen har regler om överklagande.

Att överklaga enligt förvaltningslagen

Beslut som fattas med stöd av särskild lag, till exempel socialtjänstlagen, kan vanligtvis överklagas av den som beslutet rör. Överklagandet ska ske skriftligt och måste inkomma till nämnden/socialnämnden inom tre veckor från den dag då den klagande fick ta del av beslutet. Detta gäller oavsett om beslutet fattats av tjänsteman på delegation eller av nämnden. Överklagandet ska dock adresseras till högre instans.

Att överklaga enligt kommunallagen

Ett beslut i allmänna ärenden som fattas av kommunfullmäktige eller av stadens nämnder kan överklagas enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Rätt att överklaga i sådana ärenden har den som folkbokförd i kommunen. Överklagandet måste inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att anslag om nämndens justerade protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Vid laglighetsprövning kan beslutet upphävas i högre instans om det till exempel har tillkommit på felaktigt sätt eller strider mot lag. Det är endast lagligheten och inte lämpligheten som prövas och det överklagade beslutet kan endast upphävas och inte ändras.

Dela: