Offentlighet

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär, bland annat, att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i Solna stads verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen eller som upprättats inom kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i staden sköter sin verksamhet.

Offentlighetsprincipen gäller inom statliga och kommunala myndigheter. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. De kommunala bolagen jämställs med myndigheter när det gäller principen om handlingsoffentlighet.

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är sekretessbelagda.

Dela: