Ett ärendes gång

Vad händer när ett ärende kommer in till Solna stad? Det ger upphov till flera arbetssteg innan ärendet är färdigbehandlat och kan avslutas.

1. En handling kommer till Solna stad

En handling anländer till staden från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som skrivits av någon tjänsteman eller kommer från någon annan nämnd inom staden.

2. Registrering

Handlingen registreras i ett diarium eller hålls ordnad. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och finns redan registrerad i diariet.

3. Ärendet bereds

Om synpunkter på ärendet behövs från annan skickas en remiss. I enklare ärenden kan tjänstemannen fatta beslut. Det framgår av respektive nämnds delegationsordning vad tjänstemän får fatta beslut om. I andra fall tas underlag fram av en tjänsteman, som sedan sammanställer och skriver ett förslag till beslut.

4. Sammanträde, beslut och protokoll

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden. Nämnden beslutar i ärendet och ett protokoll skrivs. Protokollet justeras och anslås på stadens officiella anslagstavla.

5. Expediering

När beslut har fattats i ärendet expedieras (översänds) beslutet.

6. Genomförande och arkivering

När ärendet är klart verkställs beslutet. Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras.

Dela: