Solna stads anslagstavla

Det här är Solna stads officiella anslagstavla. Här anslås justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna, kungörelser och andra tillkännagivanden. Anslagstavlan ersätter den analoga anslagstavlan i Solna stadshus reception.

Anslag av protokoll

Ett anslag innebär att staden talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Av anslaget framår hur länge du kan överklaga beslutet. Efter att överklagandetiden har löpt ut kan beslutet verkställas.

Kommunstyrelsen 2019-11-11 (PDF-dokument, 301 kB)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-12 (PDF-dokument, 318 kB)

Storstockholms brandförsvar 2019-10-22 (PDF-dokument, 357 kB)

Kommunfullmäktige 2019-10-28 (PDF-dokument, 238 kB)

Socialnämnden 2019-10-22  (PDF-dokument, 337 kB)

Skolnämnden 2019-10-24 (PDF-dokument, 327 kB)

Omvårdnadsnämnden 2019-10-22 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 2019-11-25 (PDF-dokument, 91 kB)

Kommunfullmäktige 2019-11-26 Inställt

Kungörelser och tillkännagivande

En kungörelse är ett meddelande om att en förändring av något slag ska ske eller är så pass viktig att staden vill att allmänheten ska få reda på den.

Kungörelse av bygglov (PDF-dokument, 380 kB)

Kungörelse av bygglov (PDF-dokument, 383 kB)

Detaljplan för Hagalund 4:10 (PDF-dokument, 289 kB)

Kungörelse av flyttade fordon (PDF-dokument, 57 kB)

Meddelande om överförmyndarkansliets öppettider 2019 (PDF-dokument, 106 kB)

Att överklaga ett beslut

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten prövad i ett kommunalt beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd. Den som avser överklaga ett beslut ska skicka in en skriftlig överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm och där ange motivering till de överklagade beslutet. Överklagandet ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag staden tillkännagav det justerade protokollet med beslutet på denna anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan enbart upphäva beslutet och den kan inte fatta ett nytt beslut i kommunens ställe. Ett beslut kan upphävs om Förvaltningsrätten finner att;

  • beslutet inte har kommit till i laga ordning
  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Ett beslut kan inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av annan lagstiftning. Gäller beslutet myndighetsutövning mot enskild som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär, enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har enbart den som berörs av beslutet. Överklagandetiden i ett sådant beslut regleras inte av anslaget på denna anslagstavla. Utan denna överklagan ska vara skriftlig inskickad till nämnden som fattat beslutet senast tre veckor efter att den berörda tagit del av beslutet.

Dela: