Solna stads anslagstavla

Det här är Solna stads officiella anslagstavla. Här anslås justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna, kungörelser och andra tillkännagivanden. Anslagstavlan ersätter den analoga anslagstavlan i Solna stadshus reception.

Anslag av protokoll

Ett anslag innebär att staden talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Av anslaget framår hur länge du kan överklaga beslutet. Efter att överklagandetiden har löpt ut kan beslutet verkställas.

Överförmyndarnämnden 2018-12-13 Anslag (PDF-dokument, 256 kB)

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-12 Anslag omedelbar justering (PDF-dokument, 1,1 MB)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-12-04 Anslag (PDF-dokument, 298 kB)

Byggnadsnämnden 2018-12-06 Anslag (PDF-dokument, 350 kB)

Kompetensnämnden 2018-12-04 Anslag (PDF-dokument, 322 kB)

Byggnadsnämnden 2018-12-06 Anslag omedelbar justering (PDF-dokument, 300 kB)

Gemensamma familjerättsnämnden 2018-12-06 Anslag (PDF-dokument, 456 kB)

Socialnämnden 2018-12-04 Anslag (PDF-dokument, 532 kB)

Kommunstyrelsen 2018-12-03 Anslag (PDF-dokument, 502 kB)

Omvårdnadsnämnden 2018-11-29 Anslag (PDF-dokument, 1,0 MB)

Kommunfullmäktige 2018-11-27 Anslag (PDF-dokument, 869 kB)

Kommunfullmäktige 2018-11-26 Anslag (PDF-dokument, 248 kB)

Arvodeskommittén 2018-11-28 Anslag (PDF-dokument, 1,5 MB)

Tekniska nämnden 2018-11-20 Anslag (PDF-dokument, 517 kB)

Arvodeskommittén 2018-11-20 (PDF-dokument, 487 kB)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 Anslag (PDF-dokument, 307 kB)

Arvodeskommittén 2018-11-15 (PDF-dokument, 506 kB)

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse kommunfullmäktige 2018-12-17 (PDF-dokument, 155 kB)

Kungörelser och tillkännagivanden

En kungörelse är ett meddelande om att en förändring av något slag ska ske eller är så pass viktig att staden vill att allmänheten ska få reda på den.

Kungörelse av bygglov (PDF-dokument, 118 kB)

Kungörelse av Käppalaförbundet sammanträde 2018-12-18 (PDF-dokument, 111 kB)

Kungörelse av Norrvattens sammanträde 2018-12-18 (PDF-dokument, 619 kB)

Granskning detaljplan tunnelbanan (PDF-dokument, 125 kB)

Kungörelse av flyttade fordon (PDF-dokument, 57 kB)

Att överklaga ett beslut

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten prövad i ett kommunalt beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd. Den som avser överklaga ett beslut ska skicka in en skriftlig överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm och där ange motivering till de överklagade beslutet. Överklagandet ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag staden tillkännagav det justerade protokollet med beslutet på denna anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan enbart upphäva beslutet och den kan inte fatta ett nytt beslut i kommunens ställe. Ett beslut kan upphävs om Förvaltningsrätten finner att;

  • beslutet inte har kommit till i laga ordning
  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Ett beslut kan inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av annan lagstiftning. Gäller beslutet myndighetsutövning mot enskild som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär, enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har enbart den som berörs av beslutet. Överklagandetiden i ett sådant beslut regleras inte av anslaget på denna anslagstavla. Utan denna överklagan ska vara skriftlig inskickad till nämnden som fattat beslutet senast tre veckor efter att den berörda tagit del av beslutet.

Dela: